Panda: Mei Xiang and Tian Tian

Photo: Mehgan Murphy, Smithsonian’s National Zoo
May 1, 2012
Media Photo/Video

Photos for News Media Use Only

Photo: Mehgan Murphy, Smithsonian’s National Zoo

Giant pandas Mei Xiang and Tian Tian in 2008.