Inka Suspension Bridge

Photo: Ramiro Matos, Smithsonian
November 7, 2013
Media Photo/Video

Photos for News Media Use Only

Inka suspension bridge
Photo: Ramiro Matos, Smithsonian

Inka suspension bridge.