New SMithsonian URL now https://www.si.edu/faqs/antique-textile-storage